Milieu & CO2-Prestatieladder

De wereld is voortdurend in beweging. Dit is niet alleen te zien aan de verandering van het klimaat, maar ook aan de verandering met betrekking tot de intensivering van het maatschappelijke debat omtrent dit onderwerp, de visie over de samenleving en hoe wij met onze aarde om horen te gaan. We vinden het steeds gewoner en acceptabeler om in ons dagelijks leven rekening te houden met het milieu en de CO2-uitstoot die we produceren. Van den Heuvel vindt het niet meer dan vanzelfsprekend om hier een belangrijke voortrekkersrol in te spelen. Van den Heuvel is dagelijks actief met deze ambitie bezig, wat duidelijk zichtbaar is binnen en buiten de organisatie. Wij hanteren de ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder om onze ambities waar te maken.

ISO 14001
Van den Heuvel is gecertificeerd voor de ISO-14001. Deze norm is de standaard om milieuprestaties te verbeteren en internationaal de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen. Voor ons is het belangrijk dat omwonende van onze vestigingen en projecten en de toezichthouders van de overheid, middels het certificaat kunnen zien dat Van den Heuvel de risico’s op gebied van de aspecten lucht, bodem, geluid, water en veiligheid (milieu) beheerst en de wet- en regelgeving naleeft. Het ISO 14001-certificaat geeft aan dat dit adequaat gebeurt.

CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten, kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Het doel van de ladder is: bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.
De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Na het behalen van de CO2-Prestatieladder niveau 3 in 2013 is Van den Heuvel actief bezig haar CO2-emissies te reduceren. Door onze (milieu- en CO2-) ambities zijn wij begin 2016 gecertificieerd voor niveau 5 van deze ladder.

Ketenanalyses
Een ketenanalyse gaan over de waardeketen van een bedrijf: van de grondstoffen die het bedrijf inkoopt tot en met de verwerking van het afval aan het einde van de levensduur van het geleverde product. Naast CO2-reductie geeft de ketenanalyse ook inspiratie voor duurzame innovaties en handvaten om de keten efficiënter in te richten. Van den Heuvel heeft tweetal ketenanalyses opgesteld, betreffende:
  • Ketenanalyse trilstampers (2018);
  • Ketenanalyse openbare verlichting (2016).
Beide ketenanalyses zijn te raadplegen op de website van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Klik hier voor de verwijzing naar de website van SKAO.

NIWO / VIHB-registratie
In verband met onze bedrijfsvoering dienen we geregeld afvalstoffen te transporteren. Hiervoor zijn door de organisatie NIWO als vergunningverlener voor het wegtransport erkend middels een VIHB-nummer. Het VIHB-nummer van Van den Heuvel is: NB507673VIHB. Klik hier voor het raadplegen van de registratie.