Privacyverklaring

Privacyverklaring Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.
Van den heuvel Aannemingsbedrijf B.V. is een bedrijf met als hoofddoel de aanleg van onder- en bovengrondse infrastructuur voor water, energie en telecommunicatie. Om ons hoofddoel te realiseren verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genaamd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere bedrijven of organisaties.

Van den Heuvel vindt het belangrijk dat er correct wordt omgegaan met privacygevoelige informatie. Deze informatie wordt dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevens (AVG). Dit betekent onder meer dat wij:
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt middels deze privacyverklaring;
 • niet meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk voor de doeleinden van verwerking;
 • u eerst om toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken indien dit de grondslag voor verweking is;
 • uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht of noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst is;
 • wanneer persoonsgegevens noodzakelijkerwijs gedeeld moeten worden, afspraken maken met derde partijen over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dit ook te eisen van verwerkers;
 • uw recht respecteren en op uw verzoek uw persoonlijke gegevens ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen kunt u dit doen via onderstaande contactgegevens:
Telefonisch: 0412-45 38 72
E-mail: bo@heuvelheesch.nl
Post: Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., Postbus 31, 5384 ZG Heesch.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit zijn mogelijk persoonsgegevens. Wij zullen niet in alle gevallen alle onderstaande gegevens verwerken, dit is afhankelijk van de reden van verstrekking.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • CV;
 • Motivatiebrief;
 • Gegevens die u actief verstrekt door uploaden op onze website, toesturen via post, of mail of telefonisch doorgeven;
 • IP-adres.

Bijzondere persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens tenzij u deze u actief verstrekt door uploaden op onze website, toesturen via post, of mail of telefonisch doorgeven.

Doeleinden van verwerking
Bovenstaande persoonsgegevens worden, afhankelijk van de gebruikte diensten of functionaliteiten, verwerkt voor één of meer van volgende doeleinden:
 • Om uw sollicitatie te verwerken;
 • Om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • Om de website goed te laten functioneren.

Verstrekking aan derden
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij verstrekken enkel persoonsgegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om uw sollicitatie goed te kunnen behandelen. Indien uw persoonsgegevens aan een derde partij worden verstrekt zorgen wij er onder andere voor dat uw persoonsgegevens slechts voor die doeleinden worden gebruikt waarvoor deze zij zijn verstrekt. Dit leggen wij vast met behulp van overeenkomsten. Ook komen wij hierin overeen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd moeten worden en deze verwijderd/terug gegeven worden indien deze niet meer nodig zijn.

Beveiliging en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens en dat de toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd. Mocht u desondanks van mening zijn dat dit onvoldoende is kunt u contact met ons opnemen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij uw persoonsgegevens zolang bewaren dat wij de gevraagde dienst kunnen verzorgen. Uitzondering hierop zijn persoonsgegevens welke worden bewaard op grondslag van een wettelijke verplichting of persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft het recht tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en het recht om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking, mits dit niet in strijd is met de grondslag van verwerking. Daarnaast heeft u recht op gegevens overdraagbaarheid, dit betekent dat u een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens naar een door u gewenste locatie persoon of instantie te laten verzenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens telefonisch of schriftelijk per e-mail of post melden. Ook een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u telefonisch of schriftelijk per e-mail of post melden.  Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek, doch uiterlijk binnen vier weken. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld door de de ‘KopieID’ app te gebruiken.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons